Чланство у Удружењу

Чланство у Удружењу је добровољно и представља израз припадности породици и Братству Милићевић. Удружење сачињавају редовни, придружени и почасни чланови.

Редовни чланови су физичка лица презимена Милићевић. 
Придружени чланови су физичка лица потомци редовних чланова, а не носе презиме Милићевића.

Редовни или придружени члан Удружења постаје физичко лице које испуњава претходне услове подношењем приступнице и изјавом о прихватању програмских циљева и Статута Удружења. 

Малолетно лице са навршених 14 година живота може бити члан Удружења уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. 

Малолетна лица се не бирају у органе Удружења. 

Почасни чланови Удружења могу бити истакнуте личности и угледни појединци. Статус почасног члана може бити додељен и сваком другом физичком лицу због изузетног доприноса раду Удружења. 

Почасни члан Удружења постаје физичко лице изабрано од стране Савета Удружења на образложен предлог Председника Удружења, као и једног или више надлежних локалних органа Удружења. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника. 

Чланство у Удружењу може престати због непоштовања одредаба овог Статута и повреде и нарушавања угледа Удружења или злоупотребе Удружења ради остваривања личних или политичких циљева. 

Чланство у Удружењу није ограничено по броју, месту рођења и становања.